Điều khoản Sử dụng này (“Thỏa thuận” này) là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện bởi và giữa Karman chăm sóc sức khỏe, Inc. và các chi nhánh của nó, Sản phẩm Cao su Coi, Inc. và Karma (gọi chung là “Karman”) và bạn, cá nhân và, nếu có, thay mặt cho tổ chức mà bạn là sử dụng bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào (gọi chung là “bạn” hoặc “của bạn”) cho xe lăn. Thỏa thuận này điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng trang web Karman www.KarmanHealthcare.com và bất kỳ trang web nào khác do Karman (“Trang web”) và tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Karman thông qua bất kỳ Trang web nào như vậy (“Dịch vụ”), vì vậy vui lòng đọc kỹ. Ngày có hiệu lực của Thỏa thuận này là ngày 9 tháng 2020 năm XNUMX.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý ĐƯỢC TRẢ LỜI BẰNG THỎA THUẬN NÀY, MÀ CÓ CHỨNG MINH THỎA THUẬN VÀ TỪ CHỐI CÁC QUYỀN HÀNH ĐỘNG LỚP. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ LỖI, ĐỪNG TRUY CẬP BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO.

Thỏa thuận này bổ sung, nhưng không thay thế, bất kỳ điều khoản nào điều chỉnh việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web nào hoặc bất kỳ Dịch vụ nào kể từ Ngày có hiệu lực; tuy nhiên, với điều kiện là nếu có xung đột giữa Thỏa thuận này và các điều khoản như vậy, Thỏa thuận này sẽ kiểm soát.

Một số Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản bổ sung, được trình bày khi bạn sử dụng hoặc tạo tài khoản để sử dụng các Dịch vụ đó. Nếu có xung đột giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung cho một Dịch vụ cụ thể, thì các điều khoản bổ sung sẽ kiểm soát đối với Dịch vụ đó. Không sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào tuân theo các điều khoản bổ sung trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản bổ sung đó.

Sử dụng các Trang web và Dịch vụ.

Cấp quyền. Tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Karman cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền để sử dụng Trang web và Dịch vụ cũng như bất kỳ nội dung và tài liệu nào được cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Các dịch vụ, chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin, tuân theo các giới hạn khác được cung cấp trong Thỏa thuận này, bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ cụ thể hoặc bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào mà Karman có thể cung cấp tùy từng thời điểm.

Tài khoản và Quyền truy cập. Để sử dụng một số Dịch vụ nhất định, bạn phải tạo một tài khoản có thể truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật mật khẩu của mình và đối với tất cả việc sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Nhân viên của Karman sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn. Nếu bạn được yêu cầu nhập mật khẩu hoặc nếu bạn tin rằng ai đó có thể đã lấy được mật khẩu của bạn, vui lòng liên hệ với Karman. Bạn chịu trách nhiệm về mọi truy cập internet, phần cứng hoặc phần mềm cần thiết hoặc thích hợp để tạo điều kiện cho bạn sử dụng hoặc truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ.

Chấm dứt. Bạn có thể ngừng truy cập hoặc sử dụng các Trang web hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Karman có thể chấm dứt toàn bộ hoặc một phần quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Dịch vụ nếu nó tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này một cách hợp lý. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ không được phép truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ. Nếu quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Dịch vụ bị chấm dứt, Karman có thể thực hiện bất kỳ phương tiện nào cho là cần thiết để ngăn truy cập trái phép vào Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rào cản công nghệ, ánh xạ IP và tiếp xúc trực tiếp với Internet của bạn nhà cung cấp dịch vụ. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vô thời hạn trừ khi và cho đến khi Karman chọn chấm dứt nó, bất kể bất kỳ tài khoản nào bạn mở có bị chấm dứt bởi bạn hoặc Karman hay bạn tiếp tục sử dụng hoặc tiếp tục có quyền sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Quyền sở hữu trí tuệ. Sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ không cấp cho bạn quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào có thể được cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, tất cả đều thuộc sở hữu của Karman, người cấp phép của Karman, hoặc người khác và được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sử dụng, hiển thị, biểu diễn, sao chép, tái sản xuất, đại diện, chuyển thể, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, truyền tải, cấp phép phụ hoặc lưu hành hoặc cung cấp bằng bất kỳ phương tiện nào bằng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào được cung cấp cho bạn liên quan đến việc sử dụng của bạn của Trang web hoặc Dịch vụ, mà không có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ cụ thể. Sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền nào để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại, tên thương mại hoặc những thứ tương tự, được sử dụng liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ, mà không có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu liên quan xe lăn sản phẩm.

Thông tin phản hồi của bạn. Nếu bạn gửi ý tưởng, đề xuất hoặc bất kỳ điều gì khác về Trang web hoặc Dịch vụ (chẳng hạn như các cách để cải thiện bất kỳ Dịch vụ nào) cho Karman, bạn đồng ý rằng Karman có thể sử dụng phản hồi đó vì bất kỳ lý do gì mà không phải trả tiền hoặc bồi thường cho bạn, mãi mãi và trên khắp thế giới. Không gửi bất kỳ phản hồi nào cho Karman mà bạn không muốn cấp các quyền đó.

Nội dung và trang web của bên thứ ba. Karman có thể cung cấp quyền truy cập vào các trang web của bên thứ ba, tài liệu hoặc thông tin của bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng các trang web, tài liệu hoặc thông tin khác của bên thứ ba đó sẽ phải tuân theo các điều khoản mà bạn và bên thứ ba đồng ý. Karman có thể sử dụng tài liệu của bên thứ ba hoặc thông tin của bên thứ ba khác để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn đồng ý rằng Karman không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba hoặc thông tin khác, cho dù những tài liệu đó được bạn truy cập trực tiếp hoặc được sử dụng bởi Karman trong việc cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả việc thông tin đó có chính xác hay thông tin đó có phù hợp với việc sử dụng hoặc sử dụng của bạn hay không liên quan đến các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Karman không chịu trách nhiệm về việc liệu thông tin của bên thứ ba mà bạn truy cập có khả dụng để bạn sử dụng hay không, cho việc thực hiện hoặc vận hành bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc bán bởi bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba), hoặc cho bất kỳ hành động nào khác hoặc không hành động của bất kỳ bên thứ ba nào.

Hành vi bị cấm. Khi bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn có thể sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ và bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào được cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ chỉ khi được cho phép rõ ràng bởi Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng đối với một Dịch vụ cụ thể, và không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong mọi trường hợp, bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào được cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ: (i ) vi phạm, vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên nào; (ii) làm gián đoạn hoặc can thiệp vào bảo mật, xác thực người dùng, cung cấp hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ; (iii) can thiệp hoặc làm hỏng các Trang web hoặc Dịch vụ; (iv) mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác, xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức (bao gồm cả Karman), hoặc sử dụng danh tính giả; (v) cố gắng truy cập trái phép vào Trang web hoặc Dịch vụ; (vi) tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, truyền "thư rác", thư dây chuyền, thư rác hoặc bất kỳ hình thức xúi giục không được yêu cầu nào khác; (vii) thu thập, thủ công hoặc thông qua một quy trình tự động, thông tin về những người dùng khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ; (viii) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm cho Karman; (ix) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào; (x) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở khả năng sử dụng hoặc tận hưởng Trang web hoặc Dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào; (xi) các phần khung của các Trang trong một trang web khác; hoặc (xii) hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi Thỏa thuận này.

Thay đổi. Karman có thể thay đổi hoặc ngừng tiếp tục bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Karman có thể sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Thông báo về các sửa đổi đối với Thỏa thuận này sẽ được cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực sau mười bốn ngày kể từ khi chúng được đăng, trừ khi một ngày có hiệu lực khác được cung cấp trong thông báo sửa đổi hoặc luật hiện hành yêu cầu áp dụng sớm hơn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi cho một Trang web hoặc một Dịch vụ, bạn phải ngừng sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ đó.

Chính sách bảo mật. Bạn đồng ý rằng Chính sách Bảo mật của Karman điều chỉnh các điều khoản và điều kiện mà theo đó Karman có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Xâm phạm Quyền. Karman tôn trọng quyền của bạn. Nếu bạn tin rằng bất kỳ bên thứ ba nào đang vi phạm quyền của bạn hoặc chiếm đoạt thông tin bí mật của bạn bằng cách sử dụng hoặc truy cập của bên thứ ba đó vào các Trang web hoặc Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VÀ ĐỘC LẬP.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH. KARMAN CUNG CẤP CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. KARMAN KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB, DỊCH VỤ, VIỆC SỬ DỤNG CỦA CHÚNG, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP KHI KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ: (I) SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BẢO MẬT, (II) SẼ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI, (III) SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC (IV) SẼ HOẠT ĐỘNG TRONG CẤU HÌNH HOẶC VỚI PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM KHÁC BẠN SỬ DỤNG. KARMAN KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM KHÁC VỚI NHỮNG ĐẢM BẢO ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, VÀ TỪ CHỐI BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHẢ NĂNG LẠM DỤNG VÀ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN. KARMAN KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA BÊN THỨ BA, MÀ ĐƯỢC NHẬN HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ DO KARMAN SỬ DỤNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ KHÁC. LUẬT CHỨNG MINH NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI GÂY RA. NHƯ VẬY, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI. KARMAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ HẬU QUẢ, SỰ CỐ, CÁ NHÂN, CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC MẤT HÀNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN) VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, BẰNG CHỨNG VỀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG MÀ CHÚNG CÓ DỰA, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI CỦA CHÚNG.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA KARMAN SẼ PHÁT SINH TỪ, LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THANH TOÁN CHO CÁC DỊCH VỤ.

QUYỀN LỢI PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC. PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC CHỨA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN KHI CHỨA THIỆT HẠI. NHƯ VẬY, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG. KHÔNG ĐƯỢC GIỚI HẠN HOẶC SỬA ĐỔI BẰNG LUẬT ÁP DỤNG, CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN BẮT ĐẦU ĐƯỢC ÁP DỤNG, NGAY CẢ KHI CÓ BẤT KỲ KHẮC PHỤC NÀO MÀ MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Karman và các nhân viên, đại diện, đại lý, chi nhánh, cha mẹ, giám đốc công ty con, cán bộ, thành viên, người quản lý và cổ đông (“Các bên được bồi thường”) vô hại khỏi bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc chi phí nào (bao gồm cả việc không có giới hạn, phí luật sư và chi phí) phát sinh liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào xin, yêu cầu hoặc hành động (“Khiếu nại”) được đưa ra hoặc khẳng định chống lại bất kỳ Bên nào trong số các Bên được bồi thường: (i) cáo buộc các sự kiện hoặc tình huống có thể khiến bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc (ii) phát sinh từ, liên quan đến, hoặc được kết nối với việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường theo quy định này, Karman có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, kiểm soát việc xử lý bất kỳ Yêu cầu với chi phí và chi phí duy nhất của bạn. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bạn không được dàn xếp, thỏa hiệp hoặc theo bất kỳ cách nào khác để xử lý bất kỳ Yêu cầu mà không có sự đồng ý của Karman.

Tranh chấp.

Luật chi phối. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh, giải thích và áp dụng theo mọi khía cạnh bởi luật pháp của Bang California mà không liên quan đến bất kỳ điều khoản nào điều chỉnh xung đột pháp luật.

Giải quyết không chính thức. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc được kết nối với Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi; cung cấp mô tả ngắn gọn, bằng văn bản về tranh chấp và thông tin liên hệ của bạn (bao gồm tên người dùng của bạn, nếu tranh chấp của bạn liên quan đến tài khoản); và cho Karman 30 ngày trong thời hạn đó để giải quyết tranh chấp cho bạn hài lòng. Nếu Karman không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng thiện chí theo quy trình không chính thức này, bạn có thể theo đuổi tranh chấp theo thỏa thuận trọng tài bên dưới.

Thỏa thuận Trọng tài. Bất kỳ khiếu nại nào của Karman hoặc khiếu nại của bạn không được giải quyết bằng thủ tục giải quyết không chính thức, phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận này phải được xác nhận riêng trong trọng tài ràng buộc do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) quản lý tại phù hợp với Quy tắc Trọng tài Thương mại và Thủ tục Bổ sung cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng. Thỏa thuận này và từng phần của nó bằng chứng về một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang và Đạo luật Trọng tài Liên bang (9 USC §1, v.v.) sẽ áp dụng trong mọi trường hợp và chi phối việc giải thích và thực thi các quy tắc trọng tài và thủ tục tố tụng trọng tài. Phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Ngoài và bất chấp các điều khoản đã nêu ở trên, những điều sau đây sẽ áp dụng cho các tranh chấp của bạn: (1) trọng tài, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền độc quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng, khả năng thực thi hoặc sự hình thành của Thỏa thuận này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ xin rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này là vô hiệu hoặc vô hiệu; (2) trọng tài sẽ không có quyền tiến hành bất kỳ hình thức trọng tài tập thể hoặc tập thể nào cũng như không tham gia hoặc hợp nhất các khiếu nại của hoặc cho các cá nhân; và (3) bạn từ bỏ không thể hủy ngang bất kỳ quyền nào bạn có thể có để xét xử tại tòa án (trừ các tòa án khiếu nại nhỏ như được cung cấp bên dưới) hoặc phục vụ với tư cách là người đại diện, với tư cách là tổng chưởng lý riêng, hoặc trong bất kỳ năng lực đại diện nào khác, hoặc tham gia với tư cách là thành viên của nhóm các nguyên đơn, trong bất kỳ vụ kiện, trọng tài hoặc các thủ tục khác chống lại chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Chỉ có ba ngoại lệ đối với thỏa thuận trọng tài này: (1) nếu Karman tin rằng hợp lý rằng bạn đã vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào; (2) một số Dịch vụ nhất định phải tuân theo các điều khoản giải quyết tranh chấp khác nhau, được quy định trong các điều khoản áp dụng cho các Dịch vụ đó; hoặc (3) bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, theo tùy chọn của bên khiếu nại, có thể được giải quyết tại tòa án khiếu nại nhỏ ở Hạt Los Angeles, California, với điều kiện là tất cả các khiếu nại của tất cả các bên trong tranh chấp thuộc thẩm quyền của tòa án khiếu nại nhỏ.

Hội họp. Trong trường hợp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của bạn không phải chịu sự phân xử của trọng tài như được quy định trong Thỏa thuận này hoặc liên quan đến việc đưa ra bất kỳ phán quyết trọng tài nào liên quan đến Thỏa thuận này, bạn theo đây đồng ý rõ ràng với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án ở Los Angeles, California.

Hạn chế. Bạn phải khẳng định bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc theo Thỏa thuận này, nếu có, bằng văn bản cho chúng tôi trong vòng một (1) năm kể từ ngày như vậy xin lần đầu tiên phát sinh, hoặc tương tự xin được bạn từ bỏ mãi mãi. Mỗi xin sẽ được xét xử riêng lẻ và bạn đồng ý không kết hợp xin với xin của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trường hợp bất khả kháng. Karman sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện theo Thỏa thuận này vì bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của mình.

Truy cập quốc tế. Các Trang web và Dịch vụ được cung cấp từ Hoa Kỳ. Luật pháp của các quốc gia khác có thể khác nhau về việc truy cập và sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Karman không tuyên bố về việc liệu các Trang web, Dịch vụ hoặc việc bạn truy cập hoặc sử dụng các Trang web hoặc Dịch vụ có tuân thủ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành hay bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay không. Nếu bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc Dịch vụ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành và không giới hạn tính chung chung của các nghĩa vụ của bạn theo Phần 4.5 của Thỏa thuận này, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ các Bên được bồi thường vô hại khỏi bất kỳ Yêu cầu đưa ra hoặc khẳng định chống lại bất kỳ Bên được bồi thường nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ Trang web hoặc Dịch vụ nào bên ngoài Hoa Kỳ.

Giới thiệu về các Điều khoản này. Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đây và hiện tại giữa bạn và Karman liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ, ngoài bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ cụ thể. Bạn có thể không chuyển quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Karman. Karman có thể tự do làm như vậy, toàn bộ hoặc một phần. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc đối với những người kế thừa và chuyển nhượng được phép của bạn và Karman. Thỏa thuận này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào của bên thứ ba. Việc một bên không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ không từ bỏ quyền của họ để thực hiện quyền, quyền lực hoặc đặc quyền đó trong tương lai, cũng như việc thực hiện một phần hoặc một phần bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào sẽ không loại trừ bất kỳ thực hiện khác hoặc tiếp tục quyền, quyền lực hoặc đặc quyền đó, hoặc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền nào khác theo Thỏa thuận này. Bạn và Karman là các nhà thầu độc lập và không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ lao động nào được dự định hoặc tạo ra bởi Thỏa thuận này. Tính vô hiệu hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, tất cả sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Diễn dịch. Các từ như “ở đây”, “sau đây”, “của đây” và “dưới đây” đề cập đến toàn bộ Thỏa thuận này và không chỉ để chỉ một phần, đoạn hoặc điều khoản trong đó các từ đó xuất hiện, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác. Tất cả các định nghĩa nêu ở đây sẽ được coi là có thể áp dụng cho dù các từ được định nghĩa được sử dụng ở đây ở số ít hay số nhiều. Số ít phải bao gồm số nhiều, và mỗi tham chiếu nam, nữ và cận phải bao gồm và cũng tham chiếu đến các từ khác, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác. Các từ “bao gồm”, “bao gồm” và “bao gồm” được coi là theo sau bởi “không giới hạn” hoặc các từ có nghĩa tương tự. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, từ “hoặc” được sử dụng theo nghĩa bao hàm (và / hoặc).

Liên hệ. Bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn, bạn đồng ý rằng Karman có thể gửi email cho bạn liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ và bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có. Nếu bạn không muốn nhận các email tiếp thị chung, bạn có thể chọn không nhận bằng cách làm theo hướng dẫn trong thông báo. Karman có thể gửi bất kỳ thông báo pháp lý nào cho bạn qua email, thông báo bằng tin nhắn đến tài khoản của bạn hoặc thư thông thường. Nếu bạn muốn cung cấp thông báo pháp lý cho Karman, vui lòng thực hiện việc này bằng thư, gửi vào bưu điện của Hoa Kỳ, yêu cầu trả lại biên lai, trả trước bưu phí, và địa chỉ như sau: Karman Healthcare, Inc., 19255 San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748.